کاسبی با مرگ چهره ها

مرگ تأثربرانگیز مهرداد میناوند و علی انصاریان، دو بازیکن پیشین تیم ملی همه را اندوهگین کرد. فضای مجازی هم به تبع از جو موجود، خصوصاً در روز های نخستین مرگ این دو فوتبالیست سرشناس، شدیداً تحت تأثیر قرار گرفت. عکس ها و فیلم های آن دو همراه با متن هایی در سوگشان با هشتگ نام

هاست