زمین بهترین مکان برای تشکیل حیات نبوده است!
به نظر می‌رسد تشکیل حیات و بقای آن در زمین از اقبال خوش ما بوده است. طبق بررسی‌های جدید تاریخچه‌ی کهکشان راه‌ شیری، بهترین زمان و مکان برای تشکیل حیات اکنون و اینجا نیست بلکه شش میلیون سال پیش در حاشیه کهکشان بوده است.
هاست