رییس اداره پیشگیری از حوادث و سوانح وزارت بهداشت خبر داد
کاهش ۱۴ درصدی مرگ‌های ترافیکی در دوران کرونا
رییس اداره پیشگیری از حوادث و سوانح وزارت بهداشت، با اشاره به ادامه اقدام برای ایمنی راه‌ها تا سال ۲۰۳۰، در عین حال از کاهش ۱۴ و ۲۵ درصدی مرگ و مصدومیت ناشی از حوادث ترافیکی در دوران کرونا و تحت تاثیر کاهش ترددها خبر داد.
هاست