در این شرایط حتما باید دندان بکشیم!
دندانپزشک روش های مختلفی برای درمان مشکلات دندان پیشنهاد می دهد اما در برخی موارد برای جلوگیری از خطرات دیگر تنها راه چاره را کشیدن دندان می داند.
هاست