تکنیک خود کنترلی و تسلط بر خورد

تکنیکهای خود کنترلی برای داشتن روابط اجتماعی بهتر و قوی تر آیا میدانستید ورزش کردن برای رهایی از ناراحتی ها و کنترل خود عالی است؟ برای ما حفظ آرامش کار بسیار دشواری است بنابراین باید سعی کنیم از سیگار کشیدن، خوردن غذاهای که باعث عصبانیت میشود و خرید بیجا خودداری کنیم، بله درست متوجه شدید تمام اینها

هاست