درباره ما

می گویند اگر از باغتان خوب مراقبت نکنید و آن را به حال خود رها کنید، علف های هرزه سراسر باغ را فرا می گیرد و روزی خواهد رسید که دیگر ذهنتان یارای به خاطر آوردن زیبایی های باغ را نخواهد داشت.

اینک مائیم و باغ میهن که در فراسوی زیبایی های نهانش، آسیب ها خفته است و دشمنان و دوستانی که نادانسته تیشه بر دست گرفته اند.
باور داریم آگاهی بخشی چراغ دانایی است و مفری برای برون رفت از تمامی آسیب های آشکار و نهان، از این رو برآنیم تا به سهم خود گامی برداریم در مسیر آگاهی برای رسیدن به میهنی زیباتر و آبادتر؛ میهنی نوین…

میهن نوین نشریه ای الکترونیکی است که تلاش می کند با ارائه بسته های خبری و تحلیلی چراغ آگاهی را برافروزد و بر آن است تا در کنار اخبار، بسته های متنوع فرهنگی، هنری، سبک زندگی، کارآفرینی و دیگر ملزومات رسیدن به میهنی نوین را برای هم میهنان عزیزمان فراهم آورد و در این مسیر از هر پیشنهاد، انتقاد، حمایت و همراهی، صمیمانه استقبال خواهد کرد.

ما در کنار شمائیم و همراه با شما به یاری میهن خواهیم شتافت تا علف های هرز نادانی، آفتی نشوند بر باغ زیبای میهن …

هاست