این‌ها که در مترو هستند هم قصد «شمال» دارند؟
البته که مسافران شمال هم بی‌مبالاتی کرده‌اند اما آیا کسی درباره این حجم ناچارانِ هر روز متروی تهران حرفی می‌زند؟ این تصویر برای امروز است، چرا برخی با استبداد رسانه‌ای فقط بخشی از واقعیت را نشان می‌دهند و نقد می‌کنند؟
هاست